Công thức tính công của lực A = Fs được áp dụng cho mọi dạng lực tác động bao gồm cả lực trường thế nói chung và lực trọng trường nói riêng, khi các trường này được giả thiết gần đúng là đều. Tuy nhiên, không thấy tài liệu nào đề cập đến trường hợp không đều của trường lực thế như trường hấp dẫn của Trái Đất hay trường điện của hạt nhân nguyên tử?

Để xem chi tiết, xin hãy nhấn vào link: Xét lại khái niệm công của lực trường thế

Advertisements