You are currently browsing the monthly archive for Tháng Một 2017.

(Thuyết minh đăng ký dự “Thi tuyển ý tưởng Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” do UBND TP Hà Nội tổ chức)

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 507/2017/QTG

Quan điểm của “Con đường mới của vật lý học” (CĐM) là “đã tồn tại là phải tương tác lẫn nhau” vì “mọi thực thể vật lý đều nằm trong nhau” nên việc xem xét bất kể thực thể vật lý nào cũng đều phải trong sự tồn tại phụ thuộc lẫn nhau đó. Mỗi một đối tượng của mạng lưới giao thông, ví dụ “phương tiện giao thông” hay “người tham gia giao thông”…, đều có thể được xem như những “thực thể vật lý”. Chính vì thế, muốn giải được bài toán “chống ùn tắc của mạng lưới giao thông” thì không được phép bỏ qua các mối tương tác giữa tất cả các đối tượng tham gia giao thông với nhau. Từ đó tác giả đã tìm ra một giải pháp có thể nói chưa từng có tiền lệ, nhưng chắc chắn sẽ là giải pháp duy nhất đúng vào thời điểm hiện nay khi điều kiện hạ tầng giao thông của Hà Nội chưa thể đáp ứng được với lưu lượng quá lớn phương tiện tham gia giao thông trong 10-15 năm nữa.

Để xem chi tiết, xin hãy nhấn vào link Ý tưởng chống ùn tắc giao thông