(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Tốc độ ánh sáng trong chân không được cho là một hằng số vũ trụ, không phụ thuộc vào trường hấp dẫn mạnh, hay yếu. Tuy nhiên, xuất phát từ việc phát hiện ra sự phụ thuộc của dịch chuyển đỏ của ánh sáng do hấp dẫn, tác giả đã tìm ra được mối liên hệ trực tiếp giữa tốc độ ánh sáng với độ chênh lệch thế năng hấp dẫn vũ trụ và qua đó, khẳng định tính hữu hạn của tốc độ ánh sáng là do thế hấp dẫn vũ trụ, cũng như dự báo khả năng ánh sáng giảm tốc độ khi đi tới các vật thể có trường hấp dẫn mạnh.

Để xem chi tiết, xin mời nhấn vào link: Toc do anh sang huu han do hap dan

Advertisements