You are currently browsing the monthly archive for Tháng Bảy 2014.

(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Trong lý thuyết về photon hình thành từ dipole DQ được tác giả trình bày từ trước đến nay đều xem xét chỉ từ hệ quy chiếu (HQC) khối tâm của DQ trong đó, electron và positron đều ở khoảng cách cố định so với nhau nên chúng chỉ chịu một lực tác động duy nhất là lực tĩnh điện Coulomb. Tuy nhiên, sau khi dipole đã trung hòa về điện, nó trở thành một hạt có tương tác hấp dẫn, bay với tốc độ ánh sáng và do đó, cần phải được xem xét nó trong HQC gắn với phòng thí nghiệm (Trái đất)…Khi đó, vấn đề đặt ra là liệu chuyển động của electron và positron có tạo nên các dòng điện tương ứng theo cách hiểu thông thường về dòng điện là dòng các điện tích chuyển động hay không? Và nếu có thì lực Ampere sẽ được tính đến như thế nào? … Việc tính đến một cách đầy đủ các tương tác này sẽ giúp nâng cao độ chính xác của các dự báo có liên quan, hiểu sâu sắc hơn tương tác của photon với các dạng vật chất khác sau này.

Để xem chi tiết, xin hãy nhấn vào link: Tinh den luc Ampere cho photon

(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 378/2016/QTG)

Tốc độ ánh sáng trong chân không được cho là một hằng số vũ trụ, không phụ thuộc vào trường hấp dẫn mạnh, hay yếu. Tuy nhiên, xuất phát từ việc phát hiện ra sự phụ thuộc của dịch chuyển đỏ của ánh sáng do hấp dẫn, tác giả đã tìm ra được mối liên hệ trực tiếp giữa tốc độ ánh sáng với độ chênh lệch thế năng hấp dẫn vũ trụ và qua đó, khẳng định tính hữu hạn của tốc độ ánh sáng là do thế hấp dẫn vũ trụ, cũng như dự báo khả năng ánh sáng giảm tốc độ khi đi tới các vật thể có trường hấp dẫn mạnh.

Để xem chi tiết, xin mời nhấn vào link: Toc do anh sang huu han do hap dan