(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 3794/2012/QTG)

Tóm tắt: Từ thực tế các vụ sập đổ cầu ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới từ trước tới nay, các tác giả thực hiện kiểm tra lại và phân tích những bất cập của việc áp dụng quy tắc hình bình hành lực mà cơ học kết cấu đang phải đối mặt cả từ hai phương diện: thực tế và lý thuyết. Những bất cập này có thể là nguyên nhân dẫn đến sai sót trong kết quả tính toán các kết cấu chịu lực hiện đang được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam và trên thế giới.

Abstract: For the factual bridges collapsed cases from the previous years to now, the authors implement to recheck and analyze the difficulties for applying the rules of the parallelogram of forces, which the structural mechanics is facing from 2 aspects: Practice and theory. These difficulties may be the reasons leading to the shortcomings in the calculation results of the loading structures applied widely in Vietnam and over the world.

Xem toàn văn tại đây:

1- MÁY Ý KIẾN VỀ QUY TẮC HÌNH BÌNH HÀNH

2- PHAN TICH BAI TOAN CONXON

Advertisements