Để viết các comments cho dễ đọc, người viết cần phân định rõ các câu trích dẫn với nội dung người viết trình bày. Các câu trích dẫn cần được tách ra bằng thẻ lệnh mở đầu câu và thẻ lệnh kết thúc câu như được trình bày cụ thể tại link này Cách sử dụng thẻ lệnh.

Advertisements