You are currently browsing the monthly archive for Tháng Mười 2007.

Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 137/2008/QTG)

Để làm rõ hơn nữa những vấn đề có thể được giải quyết trong khuôn khổ “Con đường mới của vật lý học”, tác giả bổ xung thêm bài này trong đó trình bầy 25 nghịch lý và bất cập của vật lý học hiện hành. Với “Con đường mới”, những nghịch lý và bất cập này không còn tồn tại nữa.

Để xem toàn văn, xin nhấn vào đây: Những nghịch lý và bất cập của Vật lý học...