(Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả số 1093/2007/QTG)

Xuất phát từ sự khủng hoảng thế giới quan của khoa học tự nhiên hơn một thế kỷ qua, với mục đích đặt lại nền tảng tư tưởng trước hết là cho vật lý học, tác giả đã trình bầy lại cơ sở triết học duy vật biện chứng triệt để cũng như toàn bộ các khái niệm cơ bản của vật lý học nhằm loại bỏ các quan niệm siêu hình ra khỏi vật lý, hạn chế khuynh hướng “toán học hoá vật lý” với khẩu hiệu “Trả lại vật lý cho vật lý”. Đã phân tích các phạm trù triết học cơ bản là vật chất, không gian và vận động trong đó, ý thức cũng chỉ được xem như một dạng tồn tại của vật chất, không gian được phân biệt thành 3 loại khác nhau về chất đó là không gian vật chất, không gian vật lý và không gian toán học trong đó chỉ có không gian vật chất mới được coi là ở cấp phạm trù, còn thời gian bị loại bỏ với tư cách là một phạm trù triết học cơ bản vì bản chất của nó chỉ là độ đo sự vận động của vật chất hoàn toàn có tính chủ quan. Đã chính xác hoá lại toàn bộ các khái niệm cơ bản của vật lý học trên cơ sở thế giới quan triết học mới cũng như những phát hiện mới về bản chất của hiện tượng quán tính, trong đó đặc biệt phải kể đến khái niệm khối lượng quán tính, năng lượng, hạt cơ bản, hệ quy chiếu và chuyển động theo quán tính.

Các bạn có thể đọc bản toàn văn ở dạng file .PDF khi bấm vào link sau: Cơ sở của Vật lý học hiện đại.

Advertisements